המועצה לניסויים בבעלי-חיים

חוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים) התשנ"ד-1994 מעניק לגיטימציה משפטית מלאה לניסויים בחיות בישראל, אם כי החיות אמורות לזכות במספר הגנות. על ביצוע החוק הופקדה מערכת סבוכה של גופי פיקוח, שבראשם עומדת המועצה לניסויים בבעלי-חיים. למועצה ניתנה הסמכות לאשר ועדות פיקוח פנימיות בתוך המוסדות העוסקים בניסויים בחיות, וועדות אלה הן שמאשרות את הניסויים בפועל.

הרכב הוועדות והמועצה מחבל ביישומו של קומץ הסעיפים שמחייבים הגנה על חיות. מבין 23 חברי המועצה, קרוב למחצית מייצגים גופים שעורכים ניסויים בחיות, אחדים עשויים לייצג גופים כאלה, ואחרים שייכים למוסדות ניטרליים, אלא שהם מונו על-ידי שר הבריאות, שמייצג את האינטרסים של הנסיינים. שלושה מבין 23 הקולות במועצה הם נציגי ארגונים להגנה על בעלי-חיים.

ב-1999 פרסמה המועצה דו"ח על פעילותה, שנותר כדיווח יחיד במשך מספר שנים. תיאור הפעילות באותה תקופה מתאים יותר לפרודיה ופחות לדו"ח:

  1. ביקורים בהיקף לא ידוע במוסדות העורכים ניסויים, על-ידי וטרינרית מתנדבת;
  2. משלוח מכתבי אזהרה למוסדות שלא עמדו בדרישות הווטרינרית;
  3. משלוח מכתבים לכל המוסדות שהודיעו למועצה שאינם עוסקים כלל בניסויים בחיות, ובו הכרזה שאוסרת עליהם לערוך ניסויים כאלה.

אלה היו עיקרי הדברים בתום כשבע שנים מאז חקיקת החוק. סיכום מפורט יותר מופיע במאמר שהתפרסם בזכויות בעלי-חיים השבוע 24-23, דצמבר 2001.

מה קרה במועצה מאז? באתר משרד הבריאות נפתח מדור של המועצה, ובו התפרסמו עשרות מסמכים.

לפניכם כמה מן הפרטים הבולטים במסמכים אלה.

ב-29.3.2009 החליטה המועצה שוועדות מוסדיות לניסויים בבעלי-חיים בתוך חברות תעשייתיות יחויבו לכלול נציג/ת ציבור, שיפעל בהתנדבות. אדם זה ייבחר על-ידי החברה, אך אסור שיהיה ביניהם קשר כלכלי.

ב-1.7.2012 התפרסם דו"ח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ובו נמסר שהמועצה מעסיקה וטרינר בהיקף של משרה ושלושה רבעים. הווטרינר מוסמך לבקר במוסדות ולבדוק נהלים ודרכי טיפול והמתה לאחר תחילת הניסוי. במוסדות מסחריים הורחבה סמכות זו לפיקוח לפני תחילת הניסוי, שעשוי למנוע אותו מראש. בשנים 2010-2009 ערכה וטרינרית המועצה כ-180 ביקורים בשנה, מתוכם כ-120 ביקורות פתע. הווטרינרית לא תיעדה את ביקוריה, מחדל שכנראה תוקן מאוחר יותר.
ועדת הביקורת של המועצה, שמופעלת במקרה של הפרת החוק, הופעלה רק פעם אחת, לדברי יו"ר המועצה.
למועצה אין מידע על בקשות לניסוי שהוגשוו לאישור הוועדות הפנימיות אלא רק על בקשות שאושרו. בדיקה אקראית בשני מוסדות העלתה שכ-10% מכלל הבקשות לעריכת ניסויים בחיות נפסלות, אך הסיבות לפסילה לא צוינו (ואינן קשורות בהכרח לחוק צער בעלי-חיים).

ב-15.12.2015 אימצה המועצה 24 שיטות חלופיות לניסויים בבעלי-חיים. שיטות אלו מפורטות בדו"ח ECVAN (מעבדת הסימוכין של האיחוד האירופי לחלופות למבדקים בחיות) לשנת 2015.

מספר החיות שבהם נערכים ניסויים משתנה באופן לא סדיר משנה לשנה, סביב 300,000. שנות השיא היו 2007 ו-2014.


פורסם במקור: החברה הרב-מינית: אנשים, חיות אחרות ומה שביניהם (דף פייסבוק), 29.6.2016.

Share