תנאי השימוש באתר

 1. דף זה הוא הסכם שימוש מחייב באתר האינטרנט www.arieltsovel.com (להלן "האתר") בינך (להלן "המשתמש") ובין אריאל צבל. הסכם זה מהווה התחייבות משפטית מלאה בין המשתמש ובין אריאל צבל.
 2. האתר נועד לאפשר עיון בעבודתו של אריאל צבל ובכל תוכן אחר שימצא לנכון להציגו באתר. כל התכנים (טקסטים, תמונות, סרטים ומצגות, להלן "התכנים") באתר הם פרי יצירתו של אריאל צבל והוא בעל מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בכל התכנים, אלא אם צוין אחרת בצמוד לכל תוכן שבאתר באופן פרטני. כל התכנים באתר מוגנים בזכויות יוצרים בין אם צוין זאת במפורש על כל אחד מהם בין אם לאו, אלא אם פורסמו קודם לכן על במה שאינה שומרת על זכויות היוצרים בתכניה.
 3. המשתמש מוזמן לעיין בתכנים שבאתר באופן חופשי, ובלבד שיעשה שימוש הוגן בתכנים אלה. שימוש הוגן, לפי הסכם זה, משמעו שהמשתמש רשאי להעתיק מתוך האתר תוכן בשלמותו או חלק ממנו בטקסט, בהרצאה, במצגת, בסרט, במדיום אחר או במאגר מידע, ובלבד שיציין בתוך ההעתק, בבירור ובמקום בולט, את שמו המלא של המחבר ואת פרטיו המלאים של המקור שהתוכן פורסם בו. בציון המקור, יציין המשתמש במלואם את שמו של מחבר התוכן, שם האתר, כותרת התוכן כפי שהיא מופיעה באתר וכתובת התוכן בתוך האתר, או את מלוא פרטי המקור שהתוכן פורסם בו לפני פרסומו באתר, אם צוין באתר מקור כזה. אם פורסם התוכן לראשונה במקור אחר, לרבות כתב-עת, ספר או אתר אינטרנט, די בציון שם המחבר וציון הפרטים הביבליוגרפיים של אותו מקור חיצוני, ללא צורך לציין את פרטי האתר.
 4. משתמש שהעתיק תוכן מתוך האתר לתוך יצירה משלו, לא יציג את התוכן באופן המקשה על וידוא זהותו של מחבר התוכן, ולא יציג את התוכן באופן שעלול להשתמע ממנו כי מחבר התוכן הוא המשתמש עצמו או צד שלישי, לרבות יוצר מסוים, ארגון מסוים או גוף אחר.
 5. משתמש שהעתיק תוכן מתוך האתר לתוך תוכן שנועד לפרסום (בכתב-עת, בעתון, בספר, במצגת, בהרצאה, בדף אינטרנט, בפוסט, בעבודה לימודית או בכל מוצר אחר שנועד להצגה ציבורית) יציג את התוכן המועתק כפי שהוא בלי לעשות בו כל שינוי. במקרה שהמשתמש מעוניין לעשות שינוי בתוכן שהועתק מתוך האתר, יפנה המשתמש בכתב אל אריאל צבל לשם התייעצות ולא יפרסם את התוכן ששונה ללא אישור בכתב מאריאל צבל על הגרסה המיועדת לפרסום.
 6. המשתמש לא יעשה כל שימוש מסחרי בתכנים שבאתר, ולא יעביר תכנים מהאתר לצד שלישי כדי שזה יעשה בהם שימוש מסחרי.
 7. אריאל צבל יעשה ככל יכולתו כדי להימנע מפרסום תכנים ממקור שמחוץ לארכיון הפרטי של יצירותיו, אלא אם תכנים אלה מוצעים לשימוש ציבורי ללא שמירה על זכויות יוצרים בהם או אם קיבל מבעלי זכויות היוצרים אישור לשעתוק התוכן באתר. אם פורסמו באתר תכנים המוגנים בזכויות יוצרים ללא קבלת רשיון מבעלי זכויות היוצרים ביצירות, יפנה בעל זכויות היוצרים לאריאל צבל ויבקש את הסרת היצירה.
 8. אריאל צבל רשאי באופן בלעדי לשנות בכל עת את תנאי השימוש באתר, את מבנה האתר, את מראהו, את השירותים המוצעים בו ו/או כל שינוי אחר, וכל אלה ללא צורך להודיע על השינוי מראש וללא אחריות. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אריאל צבל בגלל שינויים כאלה ו/או בגלל תקלות או אובדן מידע שייגרמו עקב שינויים אלה.
 9. אריאל צבל אינו מתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת והוא רשאי להפסיק את השירות לפי שיקול דעתו הבלעדי לכל משתמש, לקבוצת משתמשים או לכלל המשתמשים. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הפסקת שירות, לרבות דרישה להחזר כספי או לשיפוי בגלל נזקים או אבדן מידע שנגרמו משיבוש השירות.
 10. המשתמש יישתמש באתר בצורה סבירה וחוקית ולא יפעל במטרה לגרום שיבושים באתר, לרבות שיבושים בזמינותו או שינוי בתכני האתר.
 11. הפרת תנאי השימוש האלה תשלול מהמשתמש את זכות השימוש באתר. שליחת תוכן פוגעני מצד המשתמש או עבירה על החוק מצידו יביאו למסירת מידע עליו לרשויות הממונות על אכיפת החוק.
 12. הגלישה לאתרים המקושרים מן האתר תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש. אריאל צבל אינו אחראי לאתרים אלה, אינו מעניק להם חסות, אינו מביע את דעתו על תקפותם או על דיוקם של תכנים המופיעים בהם, ואינו אחראי לתקינותם של אתרים אלה ולכל נזק שעלולה הגלישה אליהם לגרום למשתמש.
 13. אריאל צבל אינו אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש בתוכן שבאתר ו/או הסתמכות על תוכן כזה, ו/או לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על תכנים שמקורם באתרים אחרים שהמשתמש יגיע אליהם דרך האתר.
 14. התכנים שבאתר אינם מהווים ייעוץ מקצועי ו\או חוות דעת ואין להסתמך עליהם ככאלה. השימוש באתר אינו מכונן יחסי לקוח-ספק, עובד-מעביד או מזמין שירות-קבלן בין אריאל צבל למשתמש.
 15. המשתמש אחראי באופן בלעדי לגישתו לאתר, לעלויות ההתקשרות שלו לאתר, לרבות ספק התקשורת וספק הגישה לאינטרנט, לתקינות המחשב שלו ולתקינות ציוד התקשורת שברשותו.
 16. אריאל צבל אינו אחראי לכל נזק שייגרם למחשב, לתוכנות ו/או לציוד התקשורת שבבעלותו, בחזקתו או בשימושו של המשתמש עקב שימושו באתר. אריאל צבל לא יישא בשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר לרבות נזקי וירוסים, סוסים טרויאניים, קודים זדוניים ורוגלות, העלולים להופיע באתר במקרה שיוחדרו לתוכו על-ידי משתמשים לא מורשים. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שיגרם לציוד שבבעלותו, בחזקתו או בשימושו כתוצאה מהשימוש באתר.
 17. במהלך השימוש באתר אפשר שיתבקש המשתמש לציין פרטים אישיים. אריאל צבל יעשה כמיטב יכולתו למניעת העברתם של פרטים אלה לגורם שלישי, לא ימכור אותם ולא יעבירם ללא הסכמת המשתמש אלא כאשר הדבר נדרש בחוק.
 18. הסכם זה כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור בהסכם זה ו/או הנובע ממנו, ו/או הקשור באתר, יהיה בבית-המשפט הישראלי המוסמך לעניין לפי שיקול דעתו הבלעדי של אריאל צבל.
 19. הסכם זה ממצה את התחייבויות הצדדים ואת זכויותיהם וכל שינוי בו ייעשה בכתב בלבד. שום ויתור מצידו של אריאל צבל על זכות הקבועה בהסכם זה, שום התעלמות מצידו ממקרים של הפרת ההסכם ושום עיכוב מצידו בהפעלתה של זכות הקבועה בהסכם לא יהוו שינוי מפורש או משתמע של הסכם זה, ולא תשתמע מהם הסכמה מצידו להישנותה של ההתנהגות האמורה.

Share