מה הטעם בקוד אתי לניסויים בבעלי-חיים?

הרצאה זו בוחנת את מידת התועלת שבקוד אתי לניסויים בבעלי-חיים כתופעה כוחנית במיוחד הנתונה תחת פיקוח רופף במיוחד.

קודים אתיים שמוסדות שונים קובעים לעצמם מהלכים על הגבול הדק שבין תמריץ והנחיה לשיפור מוסרי ומקצועי של התנהגות חברי המוסד, ובין הכשר כלפי חוץ ופנים להתנהלות המוסד בפועל, בעטיפה של לשון מוסר. כפילות זו בתפקודם של קודים אתיים מעוררת תשומת-לב ביקורתית ככל שסדר-היום הכולל של המוסד מעורר ספקות מוסריים חמורים יותר, ובמיוחד כשמהותו של המוסד כוחנית ואלימה –  למשל כשמדובר בצבא. ניסויים בבעלי-חיים כרוכים בכליאת החיות במשך כל חייהן תוך שליטה מוחלטת בהן, והם גורמים לחיות סבל רב ומסתיימים בהרג. מדובר אפוא במוסד כוחני ואלים באורח קיצוני, ולכן קודים אתיים לניסויים בבעלי-חיים מגלמים בהקצנה בעייתיות הטמונה בקודים אתיים בכלל.

קודים אתיים לניסויים בבעלי-חיים נהוגים במספר מוסדות מחקר ברחבי העולם. בלשון הקוד האתי, הניסויים מוצגים כענף מקצועי שאין לחלוק על עצם קיומו או להעמיד בספק את הנחת-היסוד שלו, ולפיה החיפוש אחר ידע מצדיק כמעט כל הפעלת כוח על חיות ופגיעה בהן. הקודים האתיים ממליצים על הגבלה ועל זהירות בכל הנוגע לפגיעה בחיות, אך כמעט מבלי לקבוע קריטריונים ברורים ומחייבים להגבלה ולזהירות. בעיקרם, קודים אתיים לניסויים בבעלי-חיים מהווים אפוא כלי של לגיטימציה למצב הקיים, הן כמענה על ספקות אפשריים מצד העוסקים במחקר והן כתשובה לביקורת מבחוץ. מן הדברים הללו עולה שקודים אלה מיותרים ואף מזיקים לשיקול האתי בעניין הטיפול בבעלי-החיים.

שני סייגים למסקנה זו:

(א) בדרך-כלל, הטיפול בבעלי-חיים המוחזקים למטרת ניסויים מתנהל ממילא ללא פיקוח חיצוני וללא עניין מוסרי בחיות מצד עובדי המחקר והאחזקה. לכן, בניגוד לרטוריקה של קודים אתיים בתחומים מקצועיים הנתונים תחת ביקורת ציבורית נרחבת, הרטוריקה של הקוד האתי לניסויים בבעלי-חיים אינה צפויה להזיק; אדרבה, הקוד עשוי לעורר סקרנות או תודעה מוסרית במקום שבו לא הייתה מתעוררת בלעדיו. בנוסף לכך, כל קוד אתי מפורט בנושא זה כולל הנחיות מגבילות כלשהן, גם אם צנועות ביותר, מטעמים אתיים.

(ב) בנסיבות מסוימות עשוי תהליך יצירתו של הקוד האתי לניסויים בבעלי-חיים לעורר מחשבה ביקורתית על התחום. אמנם, כל עוד הקוד נוצר בתוך המחלקות שעורכות את הניסויים הוא ודאי יתפקד כאישור לסטטוס קוו. אולם אם התקבלה באוניברסיטה החלטה לחבר מסמך שמייצג את המוסד כולו ולא רק את המחלקות העוסקות בניסויים, עשוי להיווצר מפגש בין תחומי דעת שונים, וזוהי הזדמנות לאנשי המחלקות שאינן עוסקות בניסויים בבעלי-חיים, ובפרט לפילוסופים, לקבוע סדר-יום מוסרי אחר מזה של עמיתיהם במחלקות למדעי החיים, ליצור שיח בעל משקל אתי ממשי ולהפיק קוד אתי משמעותי.


זוהי גרסה ערוכה במקצת (11.2.2017) של תקציר הרצאה, 4.12.2008. התקציר הוגש לכנס הוגש לכנס "קוד אתי" למחקר האקדמי בישראל, האוניברסיטה הפתוחה.

Share